...

Artikel 1 – Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • AA Development.nl: de onderneming met KvK-nummer 81024037, gevestigd aan de Pijnboomstraat 11, 4731AT, Oudenbosch, Noord Brabant, Nederland.
  • Klant: elke natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt of wenst te maken van de web- en grafische diensten van AA Development.nl.
  • Diensten: web- en grafische diensten aangeboden door AA Development.nl.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door AA Development.nl. Door gebruik te maken van onze diensten, aanvaardt de Klant deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Aanbiedingen en Overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen zijn geldig gedurende de daarin aangegeven termijn.
3.2 Overeenkomsten komen tot stand op het moment dat AA Development.nl de opdracht schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd, of wanneer de dienstverlening daadwerkelijk is gestart.

Artikel 4 – Levering van Diensten
4.1 AA Development.nl zal zich inspannen om de diensten naar beste vermogen en professionele standaarden te leveren.
4.2 Leveringstermijnen zijn indicatief en kunnen slechts als streefdatum worden beschouwd. Overschrijding van de leveringstermijn geeft de Klant geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of enige andere vorm van compensatie.

Artikel 5 – Intellectuele Eigendom
5.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op de door AA Development.nl geleverde diensten, waaronder maar niet beperkt tot websites, ontwerpen, logo’s en grafische elementen, blijven eigendom van AA Development.nl, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5.2 De Klant verkrijgt uitsluitend een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van het geleverde werk voor het doel waarvoor het is verstrekt.

Artikel 6 – Betaling
6.1 Betaling van de diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Bij niet-tijdige betaling is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling is vereist. AA Development.nl behoudt zich het recht voor om bij verzuim de levering van diensten op te schorten.
6.3 Alle kosten die voortvloeien uit het innen van openstaande vorderingen, waaronder incassokosten en gerechtelijke kosten, komen voor rekening van de Klant.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1 AA Development.nl is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, waaronder verlies van inkomsten, winst of data, die voortvloeit uit het gebruik van onze diensten.
7.2 De totale aansprakelijkheid van AA Development.nl, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende dienst.

Artikel 8 – Overmacht
8.1 In geval van overmacht is AA Development.nl gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 9 – Klachten
9.1 Klachten over onze diensten dienen binnen 14 dagen na constatering schriftelijk aan AA Development.nl te worden gemeld. AA Development.nl zal zich inspannen om klachten zo spoedig mogelijk en naar redelijkheid op te lossen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en Geschillen
10.1 Op alle overeenkomsten en geschillen met betrekking tot deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar AA Development.nl is gevestigd.

Artikel 11 – Wijzigingen
11.1 AA Development.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De meest recente versie van de algemene voorwaarden zal op onze website beschikbaar zijn.

Artikel 12 – Overige Bepalingen
12.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins onafdwingbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
12.2 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen tussen AA Development.nl en de Klant.
12.3 AA Development.nl is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de diensten.
12.4 Indien AA Development.nl een situatie niet direct afdwingt waarin de Klant in strijd handelt met deze algemene voorwaarden, betekent dit niet dat AA Development.nl afstand doet van haar recht om op een later tijdstip alsnog nakoming te eisen.
12.5 Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal. Bij eventuele vertalingen naar andere talen prevaleert de Nederlandse tekst.
12.6 AA Development.nl zal persoonsgegevens van de Klant verwerken conform de geldende privacywetgeving. Ons privacybeleid is te raadplegen op onze website.

Artikel 13 – Toepasselijkheid derden
13.1 Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op derden die in opdracht van AA Development.nl de diensten uitvoeren of betrokken zijn bij de uitvoering ervan.
13.2 Indien een derde een vordering jegens AA Development.nl instelt, zal de Klant AA Development.nl vrijwaren voor alle aansprakelijkheid en schade die voortvloeit uit de handelingen van deze derde.

Artikel 14 – Intellectuele Eigendom derden
14.1 Indien AA Development.nl bij de uitvoering van de diensten gebruikmaakt van materiaal van derden waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, zal AA Development.nl zich inspannen om de nodige licenties en toestemmingen te verkrijgen voor het gebruik ervan.
14.2 De Klant zal geen inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten van derden en zal AA Development.nl vrijwaren van alle vorderingen die voortvloeien uit dergelijke inbreuken.

Artikel 15 – Slotbepalingen
15.1 Deze algemene voorwaarden treden in werking vanaf de datum van publicatie op onze website en zijn geldig tot nader order.
15.2 AA Development.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment van publicatie op onze website.
15.3 In geval van een conflict tussen deze algemene voorwaarden en eventuele specifieke overeenkomsten tussen AA Development.nl en de Klant, prevaleren de bepalingen in de specifieke overeenkomsten.

Door gebruik te maken van onze diensten, erkent de Klant deze uitgebreide en professionele algemene voorwaarden te hebben gelezen en ermee in te stemmen. De Klant verklaart zich akkoord te gaan met de toepassing van deze algemene voorwaarden op alle transacties met AA Development.nl.